Kategórie

Informácie

1. Všeobecné ustanovenia.

Súčasné obchodné podmienky platia výhradne len pre tie podniky, firmy (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelov), ktoré konajú a objednávajú v prospech profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo z obchodnej činnosti. Predávajúci neposkytuje svoje služby pre nepodnikateľov , spotrebiteľov (súkromné osoby) a na Webovej stránke je nákup povolený len pre podniky a firmy (právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia).

 

2. Predávajúci

Predávajúcim je:

SENATOR SK s.r.o.

Lesík delostrelcov 2806/2

080 01 Prešov

IČO: 36 45 89 96

DIČ: 202 0000 840

IČ DPH: SK 202 0000 840

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd.: s.r.o., vložka č. 11483/P

 

Prevádzka:         SENATOR SK s.r.o.

                             Agátová 22

                             841 01  Bratislava

 

Číslo účtu: 2627038028/1100 vedený v Tatra Banke

IBAN: SK0511000000002627038028

SWIFT: TATRSKBX

 

Tel.        02/6446 1331

E-mail   senatorskrine@senatorskrine.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk 

 

 

3. Kupujúci

Kupujúci je podnik ( firma ), ktorý poskytuje predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Kupujúci môže byť fyzická alebo právnická osoba podnikateľ. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ( fyzická alebo právnická osoba podnikateľ ) upravuje zákon č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.

 

4. Objednávanie 

Po prezretí tovaru stlačením tlačidla Pridať do košíka a zadaní počtu kusov, sa objednávaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v internetovom obchode. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť prihlasovacie osobné alebo identifikačné údaje, ktoré od neho systém internetového obchodu  vyžaduje.

Ak je košík naplnený požadovaným objednávaným tovarom, je nutné vybrať platobné a prepravné podmienky a tiež potvrdiť fakturačnú a doručovaciu adresu. Na dokončenie objednávky je nutné súhlasiť s obchodnými podmienkami a tovar objednať.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v internetovom obchode. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí zaslaním e-mailu. Okamihom zaslania oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov Obchodných podmienok.

Systém internetového obchodu  umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

 

5. Kúpna cena

Ceny v e-shope www.senatorskrine.sk sú vždy uvedené a platné vrátane DPH. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Daňový doklad si kupujúci preberá pri prevzatí tovaru. Ak má byť tovar doručený na adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, potom je daňový doklad pribalený v zásielke alebo sa zasiela osobitnou zásielkou.

6. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Vzhladom na to, že predávajúci poskytuje svoje služby výlučne len pre firemných zákazníkov, a zmluva uzavretá elektronickou formou nepatrí pod účinnosť nariadenia o podrobných predpisoch zmluvy medzi spotrebiteľov a podnikov, z čoho vyplýva, že kupujúci nemá nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od objednávania a prevzatia tovaru, ďalej nemá nárok na výmenu tovaru do 3 dní od jeho zakúpenia.

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

7. Platobné podmienky

1. Platba v hotovosti je možná pri osobnom odbere na adrese prevádzky.

2. Formou dobierky je kúpna cena vyplácaná prepravnej spoločnosti pri doručení tovaru.

3. Prevod na bankový účet sa môže realizovať ihneď po obdržaní faktúry. Faktúru zasiela predávajúci kupujúcemu ihneď po potvrdení objednávky. Tovar sa expeduje do 24 hodín odo dňa kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

8. Dodacie podmienky

Kupujúci je povinný uviesť v objednávke akým spôsobom chce tovar previať alebo doručiť.

1. Osobný odber je možný na adrese SENATOR SK s.r.o., Agátová 22, 841 01  Bratislava a to v pracovných dňoch od 08.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 hod. Osobný odber objednaného tovaru je možný v ten deň ak je objednávka potvrdená predávajúcim do 12.00 hod. Ak je objednávka potvrdená po 12.00 hod. je možný osobný odber v nasledujúci pracovný deň.

2. Dodanie kuriérom UPS, Toptrans alebo SDS.

Tovar pri platbe na účet je expedovaný do 24 hodín odo dňa kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Doručenie tovaru je do 48 hodín odo dňa expedície.  

Pri platbe na dobierku sa tovar expeduje do 24 hodín. Doručenie tovaru je do 48 hodín odo dňa expedície.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplný alebo poškodený. Ak takto poškodený tovar kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu, resp. v zásielkovom liste.

Reklamácie poškodenia tovaru z dôvodu vonkajšieho poškodenia obalu zásielky je predávajúci povinný prijať, ale skutočnosti môžu dávať predávajúcemu možnosť preukázať, že sa jedná o neoprávnenú reklamáciu a že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom z akýchkoľvek dôvodov, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

 

9. Zodpovednosť za škodu

Zodpovednosť škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo prevzatím tovaru od prepravnej spoločnosti. Zodpovednosť za škodu na tovare v čase prepravy znáša prepravca.

10. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou podnikateľom, registrovaním alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu názov firmy, meno, priezvisko, titul, telefón, e-mailová adresa, webová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, ulica a číslo, mesto, psč a adresa doručenia sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie objednávky, ktorej stranou je kupujúci v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely, a ďalšie úkony spojené s objednaním a dodaním tovaru, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od objednávky a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, pre účely ponúkania tovaru, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms ). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 10.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 10.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.

3. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na vybavenie objednávky a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však predávajúci povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre vybavenie objednávky a v opačnom prípade nie je možné objednávku vybaviť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby predávajúci získal od kupujúceho súhlas.

4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

5. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

6. Predávajúci a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o kupujúcom. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení spolupráce a vybavení objednávky. Predávajúci zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

7. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu kupujúceho len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

8. Predávajúci sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností kupujúceho pri výkone jeho práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia kupujúceho o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené predávajúcemu v súvislosti s povinnosťami kupujúceho podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

9. Predávajúci sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

a.    zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

b.    oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné,  

        akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

c.     v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa  

        vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

d.    konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek  

       spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto

       spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by kupujúci neprijal opatrenia na

       zmiernenie tohto rizika.

10. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu všetky informácie potrebné na preukázanie   

splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť kupujúcemu súčinnosť v  

rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany kupujúceho alebo audítora, ktorého

poveril kupujúci.

11. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu, ak podľa názoru predávajúceho 

akýkoľvek pokyn udelený kupujúcim porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný   

predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú  

ochrany osobných údajov.

12. Predávajúci sa zaväzuje po skončení spolupráce a vybavenia objednávky, na základe rozhodnutia

kupujúceho vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje kupujúcemu a vymazať existujúce  

kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je  

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 

13. Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe 

nasledovné informácie:

        1.   Identifikačné údaje Predávajúceho: SENATOR SK, s.r.o., Lesík delostrelcov 2806/2, 080 01   

              Prešov, IČO 36 458 996, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,  

              vložka č. 11483/P; Predávajúceho je možné kontaktovať na e-mailovej adrese:

              senatorskrine@senatorskrine.sk alebo telefonicky na čísle: +421-2-6446 1331;

2.    Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 10.1. tohto  

       článku;

3.    Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 10.1. tohto článku;

4.    V osobitných prípadoch, ak je pre vybavenie objednávky predávajúcim nevyhnutné  

       poskytnúť  osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne    

       predávajúci o tejto skutočnosti kupujúcemu informáciu.

5.    Predávajúci uchováva osobné údaje po celú dobu spolupráce.

6.    Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa

       kupujúceho, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov 

       alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov,  

       ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

7.    Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať    

       Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane

       osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

8.     Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. kupujúcim je potrebné pre  

        registrovanie a vybavenie objednávky.

14. Informácie o právach kupujúceho:
Osoba poskytujúca osobné údaje ( kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34   

GDPR  nasledovné práva:

1.     Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Kupujúci má právo získať od   

        predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Kupujúci 

        má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 10.13.

2.     Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR :  Kupujúci má právo na to, aby  

        predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So  

        zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má kupujúci právo na doplnenie neúplných

        osobných údajov.

3.     Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR:Kupujúci má právo na to, aby  

        predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak kupujúci

        uplatnil právo na výmaz, ak:

a.    osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b.    kupujúci odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva,  

       a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c.    kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody  

       na spracúvanie osobných údajov alebo kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov   

       na účel  priameho marketingu,

d.    osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e.    je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných   

       údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika  

       viazaná,

f.    sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4.     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : kupujúci má právo   

        na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a.    kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho  

       predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,

b.   spracúvanie osobných údajov je nezákonné a kupujúci namieta vymazanie osobných  

      údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c.    predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale  

       potrebuje ich kupujúci na uplatnenie právneho nároku,

d.   kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené   

      dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi kupujúceho.
      Kupujúcemu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je predávajúci povinný    

      informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

5.    Na základe čl. 19 GDPR  je predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný  

       informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných  

      údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

  1.     Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR :kupujúci má právo získať osobné  

       údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne  

       používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu

       predávajúcemu.

  1.     Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR :kupujúci má právo  

       namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie   

       vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné  

       na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je    

       nevyhnutné na účel oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretej strany, vrátane  

       profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať   

       osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných

       údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami kupujúceho, alebo dôvody na

       uplatnenie právneho nároku. Kupujúci má právo namietať spracúvanie osobných údajov,

       ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom

       súvisí s priamym marketingom.

8.    Na základe čl. 22 GDPR  má kupujúci právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie,  

       ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane

       profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne  

       ovplyvňujú.

9.    Na základe čl. 34 GDPR  má kupujúci právo, aby jej predávajúci bez zbytočného odkladu  

       oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov  

       môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

15. Poskytnutie informácií kupujúcemu:

1.    Predávajúci je povinný  poskytnúť kupujúcemu na základe jeho žiadosti informácie podľa čl.  

       13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jeho   

       osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej  

       podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada kupujúci,   

       informácie môže predávajúci poskytnúť aj ústne, ak kupujúci preukáže svoju totožnosť iným    

       spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť

       kupujúcemu súčinnosť.

2.    Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu informácie podľa bodu 10.1. do jedného  

       mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže predávajúci v odôvodnených   

       prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj  

       opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení kupujúceho do

       jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

3.    Informácie podľa bodu 10.1 poskytuje predávajúci bezodplatne.

4.    Ak je žiadosť kupujúceho zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej  

       opakujúcu sa povahu, predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci

       administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci

       administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci

       administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať

       na základe žiadosti.

16. Obmedzenie práv kupujúceho.
O obmedzení práv kupujúceho v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci informuje kupujúceho, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

11. Záručná doba

Záručná doba na všetok predávaný tovar je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru a riadi sa platnými legislatívnymi predpismi SR ako zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 a č. 397/2008, zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 a č. 118/2006, zákon o elektronickom obchode č. 22/2004.

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné od 21.05.2018. S obchodnými podmienkami súhlasia obe zainteresované strany, t.j. kupujúci a predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok kedykoľvek. Zároveň nemá povinnosť upozorňovať druhú stranu o skutočnosti. Povinnosť oznámenia o zmene obchodných podmienkach si predávajúci plní uverejnením na e-shope www.senatorskrine.sk v sekcii obchodné podmienky. Aktuálne obchodné podmienky vždy rušia platnosť podmienok predošlých.